Κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και στις ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), σε εφαρμογή του ν.4097/2012.

  Το ύψος του θα ανέρχεται σε 150 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, θα καταβάλλεται εφάπαξ και θα χορηγείται για τοκετούς που θα λαμβάνουν χώρα από 1.1.2015. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι να μη δικαιούται η ωφελούμενη επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

  Με την απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες – άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε. (βιοτέχνες, έμποροι, αυτοκινητιστές κ.α.) το επίδομα μητρότητας, όπως προβλέπεται για τις γυναίκες με μισθωτή απασχόληση. Το επίδομα χορηγείται για την ενίσχυση της μητρότητας και του εισοδήματός τους, με στόχο την προώθηση της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. με τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων.

  Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι συμπληρωματική αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης του περασμένου Σεπτεμβρίου, με την οποία θεσπίστηκε επίδομα μητρότητας και για τις άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κ.α.). Έτσι, με τις δύο αποφάσεις, διασφαλίζεται ότι το σύνολο των γυναικών ελευθέρων επαγγελματιών θα λαμβάνει επίδομα μητρότητας.

  Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης, ο Υφυπουργός κ. Αντώνης Μπέζας δήλωσε: «Η προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την εφαρμογή μέτρων και δράσεων, που στηρίζουν εργασιακές ομάδες συμπολιτών μας, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή επεκτείνεται και στον ΟΑΕΕ. Στόχος μας είναι η κάλυψη κενών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και η αποκατάσταση παραλείψεων του παρελθόντος».

  Πηγή: antonisbezas.gr
  (Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014)

  OAEE (Εγκύκλιος 28) : Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία  ΑΔΑ: 7ΣΚΖ4691Ω3-Σ0Κ
  Κατάσταση: Αναρτηθείσα
  Ημερομηνία ανάρτησης: 18/12/2014 13:05:27
  Τελευταία τροποποίηση: 18/12/2014 13:05:27
  Είδος: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Θέμα: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
  Θεματικές κατηγορίες: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
  Αρ. πρωτοκόλλου: ΔΙΕΣ/Φ13/21/1678706
  Ημερομηνία έκδοσης: 18/12/2014
  Φορέας: ΟΑΕΕ
  Οργανωτικές Μονάδες: ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  Υπογράφοντες: Διοικητής - ΚΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
  Αρ. Εγκυκλίου: 28

  ΑΘΗΝΑ, 18 /12/2014

  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ13/21/1678706

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  Οργανισμός
  Ασφάλισης
  Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων
  Επαγγελματιών
  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
  ΤΜΗΜΑ EΣΟΔΩΝ
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
  104 32 ΑΘΗΝΑ
  ΠΛΗΡΟΦ : Ε.ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ
  ΤΗΛ. : 210 5285617
  Fax : 210 5285599
  e-mail : esoda@oaee.gr

  ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

  ΚΟΙΝ.: Η.Δ.Ι.Κ.Α. ΑΕ

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 28


  ΘΕΜΑ: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
  Σχετ.: -Παρ.5 άρθρο 32 Ν.4075/2012 (ΦΕΚ89Α/11-4-2012).
  -Υπουργικές Αποφάσεις αρ.Φ80000/10255/334/13-6-2012 (ΦΕΚ 1849Β) &
  Αρ.Φ80000/10398/303/18-4-2013 (ΦΕΚ 1091Β).
  -Οι αρ.42/2012, 10/2013 & 23/2013 εγκύκλιες οδηγίες.

  Όπως είναι γνωστό με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 32 του Ν.4075/2012 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., με αίτησή τους, να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Π.Δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτή έως 31.12.2014, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.

  Με τις πιο πάνω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκαν η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης.

  Με πρόσφατη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258Α/8.12.2014) παρατείνεται ο χρόνος παραμονής στην επιλεγείσα κατηγορία, για δύο ακόμα έτη, έως 31.12.2016.

  Ασφαλισμένοι που θα παραμείνουν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31.12.2016 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2017 στην κατηγορία που θα υπάγονταν αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2007.

  Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέας διάταξης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού σας γνωρίζουμε τα εξής:

  - Ασφαλισμένοι με ενεργό δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία την 31.12.2014 θα αντιμετωπιστούν, ως προς την παράταση του χρόνου παραμονής τους στις επιλεγείσες κατηγορίες, μαζικά από την ΗΔΙΚΑ.

  - Ασφαλισμένοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα (συν/να, νέα έντυπα αίτησης και Πράξης Κατάταξης).

  - Αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα πρέπει να καταχωρηθούν άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα.

  - Οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης, συνέχισης και απώλειας του δικαιώματος που έχουν οριστεί με τις αρ.42/2012, 10/2013 και 23/2013 εγκύκλιες οδηγίες, εξακολουθούν να ισχύουν.

  Της παρούσης να λάβει γνώση, με ευθύνη του Προϊστάμενου, ενυπόγραφα το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

  Συν/να: 1. Νέο έντυπο αίτησης

  2. Νέο έντυπο Πράξης Κατάταξης

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
  Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

  Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  Ι. ΜΑΡΙΑ


  Συνημμένο Αρχείο:
  OAEE: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

  Πηγή: diavgeia.gov.gr
  (Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014)

  Δικογραφία για παραβάσεις που σχετίζονται με μεταφορά πρόσωπων από επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, με κόμιστρο  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση πρόκλησης τέλεσης πλημμελήματος και ηθική αυτουργία σε παραβάσεις που σχετίζονται με τις επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο

  Σύμφωνα με καταγγελίες, σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, προσφέρονταν παράνομες υπηρεσίες «ταξί» και μεταφοράς πρόσωπων από επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, με κόμιστρο

  Εξετάζεται περαιτέρω η συμμετοχή - εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση


  Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας για υπόθεση πρόκλησης τέλεσης πλημμελήματος και ηθική αυτουργία σε παραβάσεις που αφορούν στις επιβατικές μεταφορές με κόμιστρο.

  Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες ιδιοκτητών ταξί, σύμφωνα με τις οποίες σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, προσφέρονταν παράνομες υπηρεσίες «ταξί» και μεταφοράς πρόσωπων από επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, με κόμιστρο.

  Για τα ανωτέρω ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ υπήρξε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

  Στο πλαίσιο της ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διαδικτυακής έρευνας και ψηφιακής ανάλυσης των στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε ότι η επίμαχη ιστοσελίδα έχει κατοχυρωθεί σε στοιχεία 28χρονης ημεδαπής.

  Ακολούθησε έρευνα χθες (17.12.2014) το πρωί, στην οικία της στο Χολαργό, όπου διέμενε μαζί με έναν 35χρονο ημεδαπό. Από την επιτόπια ψηφιακή, αστυνομική έρευνα εξειδικευμένων Αξιωματικών, διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος, ο οποίος εργάζεται σε διαδικτυακή εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταξί, ήταν ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και είχε κατοχυρώσει το επίμαχο όνομα του ιστοχώρου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας της συγκατοίκου του, με τη δική της συναίνεση.

  Η έρευνα συνεχίζεται για την τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία τακτικής διαδικασίας, θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

  Πηγή: astynomia.gr
  (Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014)  VIDEO 01

  VIDEO 02

  VIDEO 03

  VIDEO 04

   

  © Copyright ® 2009 - 2014 Radiotaxi Eurotaxi Xanthis - All Rights Reserved | Designed By Eurotaxi Xanthis | Contact: xanthi.radiotaxi@gmail.com